Chọn ngôn ngữ : Tiếng Việt|English

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

Nhà tổ chức: Danh sách đơn vị tham gia triển lãm sẽ được giới thiệu từ ngày 11 tháng 7

Đối tác truyền thông

Đối tác đồng hành

Nhà bảo trợ