Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

HIV infrastructure book - IOM -ADB

HIV infrastructure book - IOM -ADB


THÔNG TIN VÀ HẠ TẦNG VỀ DỰ ÁN HIV

Mục tiêu:

Để thiết kế lại trang web hiện hành của IOM và hướng dẫn sử dụng nguồn lực để làm cho nó hữu dụng hơn đối với xã hội và nhân viên y tế công cộng trên toàn thế giới để truy cập tãi thông tin về dự án HIV.

Kết quả:

Sau khi đánh giá các trang web hiện hành và các cửa hàng, chúng tôi phát triển một cách tiếp cận mới để thông tin kiến trúc, cho phép người dùng tìm thấy cụ thể thông tin giáo dục và truyền thông (IEC) các công cụ một cách nhanh chóng và tải về các công cụ hỗ trợ từ Internet.

Nhà tổ chức : IOM - ADB

Agency : Leonito Vietnam

Project director: Aaron Everhart

Le Phan Vu :  PR Director
Download File:
IOM_HIV_Infrastructur.pdf