Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Tranh thủy mạc & Ô nhiễm ở các khu đô thị lớn

Tranh thủy mạc & Ô nhiễm ở các khu đô thị lớn
ecd:
Yang Yeo
ads:
Lill ie Zhong & Yang Yong Liang
copywriters:
Jacqueline Ye & Rafael Freire “Shan Shui” Environmental Issues, CEPF
Video :
http://www.youtube.com/watch?v=b-2ZOP4bTqI