Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.


Dear partners and friends

With the commitment to develop the social marketing solutions center reaching its vision and mission.

We are glad to introduce the video & link library, in which we can integrated more best practices and cases studies from our colleagues and regions. The new library will have 10 new categories in:

Education for development

Literacy for everyone

Văn minh đô thị - Urban Life

 Xóa đói giảm nghèo - Poverty Eradication

 Bảo vệ trẻ em - Children rights

Bạo lực trong gia đình - Family violence

Bình đẳng giới - Gender equality

Tai nạn giao thông -Trasportation issues

Chất lượng cuộc sống - Quality of fife

Trái đất nóng lên - Climate change

HIV/AIDS

We wish you have good time visiting the library and we sincerely looking forward to co-operate with you on this project.

Best regards